Zásady ochrany osobných údajov

 

Tom & Tiles real, s.r.o.

 realitná kancelária

 

podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

 1. Úvod a základné pojmy

 

 1. Zmyslom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o základných informáciách spracúvania ich osobných údajov zo strany našej realitnej kancelárie Tom & Tiles real, s.r.o. ako prevádzkovateľa a ich právach.

 

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónne číslo, podpis, ale aj lokalizačné údaje, či online identifikátor. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná. 

 

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb
   
 1. Prevádzkovateľ:

Tom & Tiles real s. r. o.

Sídlo: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava

IČO: 52 728 145

Zapísaná v OR Okresného súdu BB, Oddiel: Sro, Vložka č. 37537/S

 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

  

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 e-mail: siffalovic-ZVNC-ttre.sk /kachlik-ZVNC-ttre.sk 
 adresa pre písomnú korešpondenciu: Tom & Tiles real, s. r. o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava 

 

 1. Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Tieto zásady sa týkajú nasledovných dotknutých osôb, ktorých osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať:
 • Klient prevádzkovateľa a to aj potenciálny, ktorý má záujem kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť;
 • Osoba konajúca pod klientom resp. za klienta prevádzkovateľa a to aj potenciálneho (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, alebo iná fyzická osoba);
 • Osoba, ktorá chce vstúpiť do zmluvného vzťahu s klientom prevádzkovateľa za účelom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti a osoba konajúca pod touto osobou resp. za ňu (napr. jej zamestnanec, člen orgánu, zmluvný zástupca alebo iná fyzická osoba);
 • Osoba v procese realitnej činnosti prevádzkovateľa (napr. zamestnanci banky);
 • Dodávateľ prevádzkovateľa a to aj potencionálny, ktorý dodáva tovary a služby prevádzkovateľovi;
 • Osoba konajúca pod dodávateľom resp. za dodávateľa prevádzkovateľa a to aj potencionálneho (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, alebo iná fyzická osoba).

(ďalej aj „dotknutá osoba“)

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
 • Základné identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, štátna príslušnosť,
 • národnosť, podpis, identifikačné údaje o zamestnávateľovi/spoločnosti, pracovná pozícii alebo funkcia, miesto výkonu práce, miesto podnikania a IČO, ak ste živnostník.
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, fax, adresa na doručovanie písomností.
 • Transakčné údaje: názov banky, číslo účtu v banke.
 • Socio-demografické údaje: vek, pohlavie (pozn. tieto spracúva len nepriamo).

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby resp. môže dôjsť k spracúvaniu jej osobných údajov na tieto účely:
 1. Realitná činnosť – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom za účelom poskytovania služieb klientom zo strany prevádzkovateľa a to (1) na vybavovanie dopytov zo strán potenciálnych klientov zaujímajúcich sa o služby prevádzkovateľa a za účelom ich kontaktovania (v prípade kontaktovania dotknutou osobou cez formulár na stránke prevádzkovateľa www.ttre.sk, kde vyjadruje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov zaškrknutím príslušného políčka), (2) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s klientom, (3) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s klientom v podobe vyhľadávania záujemcov resp. nehnuteľností, komunikovania so záujemcami alebo vlastníkmi nehnuteľností, prípravy uzatvorenia príslušnej zmluvy (rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, dohody o zložení zálohy alebo inej), zabezpečenie inej dokumentácie, a kontroly plnenia predmetu uzavretej zmluvy, (4) na účely vypracovania záznamu o obhliadke nehnuteľnosti, (5) na archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným prípadom s klientom v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov prevádzkovateľa ako aj v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry, čo je osobitný účel uvedený nižšie.
 2. Realitná činnosť – inzercia – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je v tomto prípade výlučne vlastník nehnuteľnosti, prevádzkovateľom, a to za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v podobe ponúkania nehnuteľnosti za účelom ich predaja resp. prenájmu tretej osobe. V príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám.
 3. Vedenie účtovníctva – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom na účel vedenia účtovníctva prevádzkovateľa v súlade s lokálnou legislatívou.
 4. Správa registratúry / Evidencia prijatej a odoslanej pošty – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia správy registratúry ako riadnej evidencie záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v  registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie záznamov, zabezpečenie plánovitého vyraďovania záznamov, ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.
 5. Reklama a marketing – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom na účel zasielania informačných newsletterov prevádzkovateľom o aktuálnych nehnuteľnostiach a službách prevádzkovateľa.
 6. Vymáhanie nárokov / bránenie práv – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom za účelom, (1) mimosúdneho vymáhania pohľadávky prevádzkovateľa vrátane následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov prevádzkovateľa, (2) vedenia súdneho alebo iného konania a následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov prevádzkovateľa.
 7. Dotknuté osoby – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom uplatňujúcej práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov za účelom ich vybavenia (žiadosti). Spracúvanie sa týka bežných osobných údajov. Týka sa dotknutej osoby, ktorá uplatňuje svoje práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 8. Dodanie tovaru a služieb prevádzkovateľovi – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom dodávky tovarov a služieb zo strany dodávateľov prevádzkovateľovi a to (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s dodávateľom, (2) na plnenie tohto zmluvného vzťahu uzavretého s dodávateľom, (3) na archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným prípadom s dodávateľom v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov prevádzkovateľa ako aj v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry, čo je osobitný účel uvedený vyššie.

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom pre jednotlivé účely je:
 1. Realitná činnosť – (1) v prípade klienta je ním plnenie zmluvy prevádzkovateľom uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (klientom) vrátane plnenia predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b/ Zákona o ochrane osobných údajov) a oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktoré sleduje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov), ktorými sú ochrana práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (kontaktujúcej cez formulár na internetovej stránke) so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a/ Zákona o ochrane osobných údajov) (2) v prípade osoby konajúcej pod klientom resp. za klienta, a osoby ktorá chce vstúpiť do zmluvného vzťahu s klientom, osoby konajúcej pod osobou resp. za ňu, ktorá chce vstúpiť do zmluvného vzťahu s klientom, a osoby v procese realitnej činnosti prevádzkovateľa sú nimi oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktoré sleduje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov), ktorými sú riadny výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa v podobe uzavretia a plnenia vzťahu s klientom / ochrana práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa.
 2. Realitná činnosť – inzercia – súhlas dotknutej osoby (vlastník nehnuteľnosti) so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a/ Zákona o ochrane osobných údajov).
 3. Vedenie účtovníctva – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c/ Zákona o ochrane osobných údajov) na základe lokálnej legislatívy na úseku vedenia účtovníctva a to najmä podľa zákon č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 4. Správa registratúry / Evidencia prijatej a odoslanej pošty – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c/ Zákona o ochrane osobných údajov) na základe lokálnej legislatívy na úseku vedenia registratúry a to podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmena a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov.
 5. Reklama a marketing – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a/ Zákona o ochrane osobných údajov).
 6. Vymáhanie nárokov / bránenie práv – oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov), ktorými je ochrana práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c/ Zákona o ochrane osobných údajov) na základe lokálnej legislatívy a to podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Správny poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 7. Dotknuté osoby – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom v súlade s legislatívou EÚ (Nariadenie GDPR) a lokálnou legislatívou (zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov) podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c/ Zákona o ochrane osobných údajov).
 8. Dodanie tovaru a služieb prevádzkovateľovi – (1) v prípade dodávateľa je ním plnenie zmluvy prevádzkovateľom uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (dodávateľom) vrátane plnenia predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b/ Zákona o ochrane osobných údajov) a oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktoré sleduje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov), ktorými sú ochrana práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa (2) v prípade osoby konajúcej pod dodávateľom resp. za dodávateľa sú nimi oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktoré sleduje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov), ktorými sú riadny výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa v podobe uzavretia a plnenia vzťahu s dodávateľom / ochrana práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa.

 

 1. Maximálna doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. Realitná činnosť – 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.
  2. Realitná činnosť – inzercia – doba, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, prípadne po kratšiu dobu do odvolania tohto súhlasu alebo skončenia účelu.
  3. Vedenie účtovníctva – osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.
  4. Správa registratúry / Evidencia prijatej a odoslanej pošty – Osobné údaje sa uchovávajú po doby uvedené v ostatných účeloch spracúvania vymedzených prevádzkovateľom s výnimkou osobných údajov v evidencii pošty, ktoré sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  5. Reklama a marketing – doba, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, prípadne po kratšiu dobu do odvolania tohto súhlasu.
  6. Vymáhanie nárokov / bránenie práv – 10 rokov od skončenia vymáhania alebo konania.
  7. Dotknuté osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
  8. Dodanie tovaru a služieb prevádzkovateľovi –10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

 

 1. Prípadní príjemcovia osobných údajov podľa jednotlivých účelov sú:
  1. Realitná činnosť – Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iní Dodávatelia. 
  2. Realitná činnosť – inzercia – Prevádzkovatelia internetového realitného portálu.
  3. Vedenie účtovníctva – Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia) Banky, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
  4. Reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa – žiadni.
  5. Správa registratúry / Evidencia prijatej a odoslanej pošty – Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia a technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
  6. Vymáhanie nárokov / bránenie práv – Súdy, Rozhodcovské súdy, Exekútori, Orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Účastníci konania vrátane svedkov, znalcov, tlmočníkov a  iných, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia), Banky Poštoví doručovatelia, Kuriéri.
  7. Dotknuté osoby – Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
  8. Dodanie tovaru a služieb prevádzkovateľovi – Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

 

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb pri uzatváraní a pri plnení zmluvy alebo pri získavaní súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, z konaní pred orgánmi verejnej moci, alebo z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií.

 

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutá osoba mu odmietne poskytnúť osobné údaje, môže to viesť k vzniku napríklad škody, ktorej náhradu si môže voči dotknutej osobe uplatňovať (napr. ak by v príčinnej súvislosti s nesplnením povinnosti bola uložená sankcia). V takom prípade je poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť. V inom prípade môže byť dôsledkom neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, ktoré vyžaduje zákon, neuzavretie zmluvného vzťahu s ňou, pričom v tomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 

 

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a dotknutá osoba mu odmietne poskytnúť osobné údaje, nebude možné vstúpiť do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné.

 

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f/ Zákona o ochrane osobných údajov) dotknutá osoba je toto spracúvanie povinná strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku.

 

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby jej súhlas so spracúvaním osobných údajov a dotknutá osoba ho odmietnete udeliť prevádzkovateľovi, nebude možné spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na určený účel a primerane konať zo strany prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je však dobrovoľné.

 

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby udelený prevádzkovateľovi, môže ho dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením oznámenia prevádzkovateľovi na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť odvolanie udeleného súhlasu. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. O týchto nákladoch bude prevádzkovateľ dotknutú osobu vopred informovať. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XXVI,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 2. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XXVI, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 3. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 2. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XXVI písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 3. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu (§ 5 písm. g/ Zákona o ochrane osobných údajov) ani automatizovanému rozhodovaniu (§ 28 Zákona o ochrane osobných údajov).

 

 1. Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) prevádzkovateľ nezamýšľa.

 

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť so sídlom v členskom štáte Európskej únie (Slovenská republika) a z toho dôvodu nemá povinnosť zvoliť zástupcu podľa čl. 27 Nariadenia GDPR (resp. podľa § 35 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov). Prevádzkovateľ rovnako nemá povinnosť podľa čl. 37 Nariadenia GDPR (resp. § 44 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov) určiť zodpovednú osobu.